Rodičovské združenie- 18.9.

  • Kontrolovať deťom pomôcky podľa rozvrhu hodín
  • Dbať na zlepšovanie techniky čítania, veľa čítať...
  • Rodičovský príspevok vo výške 20 eur /platí najstaršie z detí / uhradiť do konca októbra.
  • Písomné práce budú hodnotené podľa  stupnice:

         

Stupnica hodnotenia (testy, písomky)

Stupeň 1: 100% - 90%

Stupeň 2: 89 % - 75%

Stupeň 3: 74% -50%

Stupeň 4: 49% -30%

Stupeň 5:  29% - 0%

Hodnotenie diktátov

0- 2 chyby =  1

3 -4  chyby = 2

5- 7 chýb   = 3

8- 10 chýb =  4

11-  a viac   = 5


 


Milí rodičia! 

    

    Začal sa školský rok a tak Vás chcem stručne informovať, čo nás čaká v najbližších dňoch. 

Nový rozvrh hodín máme na našej stránke. Slovenský jazyk sa delí na zložku jazykové vyučovanie , slohová výchova a čítanie. Ak máme v jeden deň 2 krát SJL, 1 hodina je jazykové vyučovanie a 1 hodina čítanie. V utorok bude len čítanie a v stredu len jazykové vyučovanie.

Zošit Viem písať na cestách 1 si deti budú nosiť do školy každý deň.

Niektoré pomôcky na vyučovanie som zakúpila zo zvyšku triedneho fondu z minulého roka, na tento školský rok si vytvoríme triedny fond vo výške 10 eur / do konca septembra/.

Postupne môžu deti doniesť aj rolku toaletného papiera a hygienické vreckovky.

 

    V piatok 7.9. budeme mať jesenné Didaktické hry- do školy prídu deti bez učebníc, športovo oblečení, môžu si doniesť drobné hry, niečo na kreslenie...

 

     V tomto školskom roku budú žiaci vo vzdelávacích predmetoch klasifikovaní známkou, výchovné predmety budú hodnotené slovne.

                                             Tr.uč. MK


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838