Októbrové učenie

Začali sme Šlabikárové obdobie.

Čítanie a písanie sú samostatné zložky, nejdú súbežne. Kým v čítaní napredujeme rýchlejšie, spoznávame písmená a tvoríme slabiky, postupne aj slová, písanie písmen nastupuje až neskôr. Zatiaľ využívame iba zapísanie písmen alebo slabík veľkými tlačenými písmenami, ktorých tvary napodobňujú podľa nápovedných obrázkov. 

V tomto období by mali deti zvládnuť určiť prvú hlásku aj slabiku v slove, priradiť správnu slabiku k obrázku a prečítať farebne odlíšené slabiky ( volá, seno... ). Dieťa si postupne uvedomí, že prečítalo slovo.Pri čítaní sa stále opierame o abecedu na každej dvojstránke šlabikára, kde si podľa obrázkov vyhľadajú písmenko. Pribudne nám aj určovanie poslednej hlásky v slove, čo je už trochu náročnejšie.

Nácvik písaného písma- Comenia script začne až po rozcvičení ruky v písanke Kreslím tvary. Potom dostanú písanku č.1

Matematika:

Vytvárame si iba pojem čísla, určujeme počet, znázorňujeme počet pomocou čiarok alebo krúžkov. Striedame prácu v pracovnom zošite (PZ ) a v zbierke úloh (ZB).

Pracovné listy, ktoré deti vypracujú na hodine a majú ich skontrolované,vám donesú ukázať, podpíšte a vrátia mi ich. Každý žiak má svoj obal, kde si všetky práce ukladáme. Dostanú ich na konci roka a vy máte prehľad, ako dieťa samostatne pracuje. 

Stále vidím u niektorých, že zbytočne nosia aj veci, ktoré v určitý deň nepotrebujú.Časopis Adamko si už môžu nechať doma.

                               MK

 


Rodičovské združenie

30.9.2021

 • Výška rodičovského príspevku schválená na Rade rodičov je 20 eur, platí iba najstarší zo súrodencov, ak ich je na škole viac
 • 2 eurá do škodového fondu- platí každé dieťa
 • tieto poplatky je potrebné uhradiť do 15.10.2021
 • dieťa z obedov počas neprítomnosti v škole vyhlásiť včas-mailom alebo priamo dez EduPage (tu sa dá len do 14.00)
 • poplatok za ŠKD je stabilný- 10 eur na mesiac, uhrádzať prevodom na účet do 5.v mesiaci
 • pri neprítomnosti dieťaťa v škole 3 a viac dni vrátane víkendu je potrebné Prehlásenie o bezpríznakovosti, najlepšie cez EduPage
 • rodič môže ospravedlniť dieťa pre neprítomnosť v škole najviac 5 dní (bez lekárskeho potvrdenia)
 • v ŠKD si vytvárajú triedny fond - 10 eur na celý školsky rok (1 euro na mesiac), zaplatiť p. vychovávateľke
 • nenosiť do školy veci, ktoré v daný deň dieťa nepotrebuje, chystať ich podľa rozvrhu
 • v pondelok, keď je v rámci matematiky numerika, učebnice si nenosia
 • p. Demko podal bližšie info o krúžku numeriky, ktorý je platený (15 eur na mesiac), info o ňom je na hlavnej stránke

                                                                MK


SEPTEMBROVÉ  UČENIE

   Milí rodičia, 

v tejto rubrike Vás budem priebežne informovať o tom, čo sa práve učíme, na čo sa potrebujeme v jednotlivých predmetoch zamerať.

ŠLABIKÁR: September a začiatok októbra máme Prípravné (predšlabikárové) obdobie. Toto obdobie voláme aj Čítanie bez písmen... Ešte sa neučíme žiadne písmená, pracujeme s obrázkami a sluchovou analýzou slova- čo počujeme na začiatku. Dôležitú úlohu tu zohrávajú nápovedné obrázky, ktoré sú na každej dvojstrane. Práve tie pomáhajú a dodávajú dieťaťu istotu, že písmenko, ktoré práve potrebujú tam podľa obrázka vždy nájde. Nie je nutné, aby dieťa hneď vedelo vyhľadať všetko, ale aby dokázalo postupne hľadať čo potrebuje.

Systematické vyvodzovanie písmen nastáva až od strany 34. Dovtedy pracujeme v písanke Kreslím tvary, kde si má dieťa uvoľniť svalstvo ruky a pokúsiť sa napodobňovať tvary. Mnohé z detí má nesprávne držanie ceruzky, čo spôsobuje krčovité držanie a ťažšie dosiahnutie želaného tvaru.(Na obálke zošita je obrázok, ako by to malo byť správne.) Po rozcvičení ruky a nácviku držania ceruzky prejdeme na písanku Comenia script, kde začne aj nácvik písania písmen.

MATEMATIKA: Tu sa oboznamujeme so základnymi pojmami a orientáciou na stránke- hore, dole, vpravo, vľavo, pred, za...Postupne sa učíme určovať počet- čoho je 1, 2, 3...priraďovať počet k číslu, ale ešte sa neučíme písať čísla. V rámci matematiky majú deti v pondelok hodinu s p. Demkom, je to numerika. Viac info dostanete na letáčiku, ktorý Vám pripraví,

Toto sú naše nosné predmety, ktoré máme denne.

Prosím Vás, aby ste od začiatku venovali príprave na vyučovanie aj chystaniu pomôcok pozornosť a postupne viedli dieťa k tomu, aby sa podľa rozvrhu hodín aj samo vedelo zorientovať, aké hodiny v daný deň máme. 

Pomôckou môže byť Prvouka, kde sme si vysvetlili jednotlivé značky a podľa nich bude aj rozvrh v triede.

ČO TERAZ POTREBUJEME:

 • nastrihať ružové kartičky zo Šlabikára a dať do nejakého obalu
 • mať vždy náhradnú ceruzku
 • prečítať si tlačivo od školskej psychologičky, vyplniť ho ( ak rodič nesúhlasí s prácou školského psychológa v triede, dieťa bude musieť byť počas týchto aktivít mimo triedy)
 • deti už sami zodpovedajú za nosenie čípov na obedy- majú ich mať stále v taške, aby ich nezabúdali ( ich poplatok za stravu v tomto mesiaci mal zahrnutú aj sumu 4 eurá za tento číp. Ten je platný až do 9. ročníka. Pri strate si musí kúpiť nový.) Pri neprítomnosti v škole musí dieťa z obedov vyhlášiť rodič
 • poplatok za ŠKD je každý mesiac rovnaký- 10 eur a uhrádza sa prevodom na účet 


Oznam

Rodičia, ktorí potrebujú chodiť do práce ráno skôr, majú možnosť dať dieťa do ŠKD aj ráno. Činnosť začína o 7.30 v zbernej triede ( tá sa nachádza v našej budove). Striedajú sa tam p. vychovávateľky a sú s deľmi do 7.30, potom ich odovzdávajú do tried.

Popoludní si vyberáte dieťa zo školského klubu podľa potreby. Voláte na tel.číslo, ktoré má dieťa v slovníčku od p. vychovávateľky. 


Milí rodičia!

    Začiatok školského roka je pred nami, preto Vám chcem pred prvým stretnutím napísať pár viet.

    Nevieme, aký rok nás čaká, no v každom  prípade je to iné, ako to bývalo predtým. Už iba to, že dieťa pri prvom vstupe do školy neuvidí úsmev svojej pani učiteľky ukrytý za rúškom a ona zase tváričky svojich nových žiakov, je zvláštne...

    Vzhľadom na opatrenia, ktoré v školách platia už druhý rok je výnimkou iba prvý deň v škole u prváčikov, keď rodič vstúpi do budovy školy.Ešte v piatok bude dovolené doviesť dieťa k šatni, no nasledujúci týždeň sa už budete musieť rozlúčiť pri vchodových dverách. V piatok  už deti potrebujú aj prezúvky a desiatu, školská jedáleň už bude variť a bude aj ŠKD.

V piatok budú mať prváci iba 3 vyučovacie hodiny ( do 10.30 hod.) potom ich preberá p. vychovávateľka a spolu pôjdeme na obed.

            Všetky ostatné informácie dostanete vo štvrtok.

                                     Tr.uč. M.K.


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838