VEU / RŽZ


Čo je VEU/ITV ?

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /ITV/

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom PRVOUKA a základné ciele nám pomáha napĺňať celoročná téma "S krtkom na cestách".

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky

https://www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efektívne%20učenie.proxia

Čo je RZŽ?

Rozvoj životných zručností

 

Metodika rozvoja životných zručností vytvára prostredie bez pocitu strachu a napätia motivuje používať spoločné normy správania sa v triede. Začali sme ich zavádzať už v 1.ročníku, postupne ich rozvíjame.

AKTÍVNE POČÚVANIE- sústredené počúvanie so zámerom pochopiť/ ušami, očami, srdcom/

 

SPOLUPRÁCA- preferovanie skupinovej práce pred individuálnou - pochopenie významu a výhod spolupráce, spolupráca ako prirodzená stratégia, aj bez neustálej pomoci zo strany dospelých, vyššia frekvencia návrhov spoločných riešení

 

PRIATEĽSTVO- vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a starostlivost

 

STAROSTLIVOSŤ- všímať si, čo potrebujú íní, pomáhať im starať sa o nich

 

         Na nácvik životných zručností využívame na vyučovacích hodinách prostredníctvom komunity/ riadený rozhovor v kruhu/, a aktivít rôzneho charakteru s cieľom pochopiť význam konkrétnej zručnosti pre život / práca s textom, didaktické hry, pohybové aktivity, skupinová práca, psychosociálne aktivity.../

 

PRIATEĽSTVO- vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a staros

 


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838