Skratky predmetov:

        SLJ - slovenský jazyk     PVO- prvouka    TSV- telesná výchova

        MAT - matematika       HUV-hudobná výchova   ETV- etická výchova 

        ANK- anglická konverzácia     NBV- náboženská výchova

        VYV- výtvarná výchova   

V utorok 4. hod. je etická výchova, rimo a grecko.katol. náboženstvo.  

Evanjelické a pravoslávne ešte nemá stanovený termín.