Rozvrh hodín III.

 

 

Skratky predmetov:

        SLJ - slovenský jazyk     PDA- prírodoveda    TSV- telesná výchova

        MAT - matematika       HUV-hudobná výchova   ETV- etická výchova 

        ANJ-  anglický jazyk     NBV- náboženská výchova PVC- pracovné vyuč.

        VYV- výtvarná výchova   INF- informatika   VLA- vlastiveda

  Náboženstvo Rim.a GR.kat.bude v pondelok, Reformované v utorok 6. hod.,pravosl. ešte nie je určené

Na informatiku a anglický jazyk je trieda rozdelená do  skupín